Prelom storočí – zrod výtvarnej moderny Slovenska

Na prelome 19. a 20. storočia pôsobili mnohí vynikajúci umelci, ktorí spoluvytvárali tvár výtvarného umenia na Slovensku. Hoci žánre ako portrétna tvorba, krajinomaľba alebo zátišie si udržiavali svoje prioritné postavenie, vďaka novému pohľadu umelcov na svet a novému chápaniu a poslaniu umenia prešli zásadnými zmenami.

Najväčšie osobnosti doby výrazne prispeli k formovaniu maliarstva. Ladislav Mednyánszky, jeden z najuznávanejších krajinárov svojej doby, nielen udomácnil barbizonské a neskôr aj impresionistické chápanie krajiny v našom prostredí, ale zároveň doviedol tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu na majstrovskú úroveň. Na jednej strane ho fascinovala veľkoleposť a sila prírodných živlov, na strane druhej mal hlboký súcit s trpiacimi, vďaka čomu sa dopracoval k výrazovo mimoriadne bohatej, expresívnej figurálnej tvorbe, ktorá bola v našom maliarstve skôr ojedinelá. Dominik Skutezky sa usiloval o naturalistické zobrazenie, námety pre ktoré nachádzal v každodennom živote mešťanov.

 

V roku 1887 oobjavil v okolí Banskej Bystrice svoju životnú tému — prácu v medených hámroch, ktoré ho inšpirovali k vytvoreniu obrazov s dovtedy nevídanou tematikou, epickosťou a výrazovou silou, čím v našom širšom regióne udomácnil nový námet

v žánrovej maľbe. Peter Július Kern je vynikajúci predstaviteľ symbolického maliarstva u nás. Predvojnová tvorba Antona Jaszuscha zasa priniesla výdobytky postimpresionistickej tendencie v maľbe. Vďaka ich osobnosti a tvorbe sa mohol rozvinúť fenomén slovenskej výtvarnej moderny aj v neskorších obdobiach.

 


 

KISS-SZEMÁN, Zsófia – OBUCHOVÁ, Viera – PAŠKO, Peter: Galéria Nedbalka. Slovenské moderné umenie. Bratislava: Calder s. r. o., 2012,
s. 41

buttons skupina

Autori vystavených obrazov

Dominik Skutezky

Ladislav Mednyánszky

Peter Július Kern

Anton Jaszusch