Príbeh Galérie Nedbalka

obrazok-k-textu

 


 

Príbeh galérie Nedbalka sa začal zberateľskou vášňou a víziou, pri ktorej sa nemožné stalo skutočnosťou. 

Galéria Nedbalka má päť rokov. Okrem konštatovania „ako ten čas letí“ nám toto jubileum dáva príležitosť obzrieť sa späť a zhodnotiť, ako sa naplnil pôvodný zámer vybudovania galérie. 

 

 

The story of the Nedbalka Gallery began with a collecting passion and a vision the realisation of which turned the impossible into reality. The Nedbalka Gallery celebrates its fifth birthday. Apart from stating that “time passes quickly”, the anniversary gives us a chance to look back and evaluate how the gallery managed to full its initial goal. 

 

Príbeh Galérie Nedbalka / The Story of the Nedbalka Gallery 

vydala / published by: Galéria Nedbalka, 2017

1. slovenské vydanie / 1st slovak edition

text / text: © Miloslava Pašková, Artúr Bartoška, Peter Paško, Jana Luková, Viera Obuchová, Zsó a Kiss-Szemán, Julo Nagy, Lucia Pavuková, Marek Michlík 

fotografie / photographs: Ladislav Soos, Julo Nagy, Peter Paško, Igor Strinka, Dorota Sadovská, Adrian Vavro
a archív Galérie Nedbalka / Nedbalka Gallery archive 

grafika na strane 47 / graphics on page 47: Sandmann, Franz Josef; Alt, Jakob: Bratislava z juhu / Bratislava from south, okolo / around 1850, kolorovaná litogra a / coloured lithography, papier / paper, 277 × 397 mm; 248 × 368 mm. Galéria mesta Bratislavy / Bratislava City Gallery (C 7245), foto / photo © archív / archive GMB 

dizajn / design: © Julo Nagy, Calder Design Community

zalomenie a úprava fotografií / layout & lito: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o.

preklad a jazyková úprava / translation & proofreading: Janka Jurečková

vysádzané písmom / type: Greta Text

Tlač / print: Coreta, s. r. o. 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť použitá, uchovávaná pre neskoršie rešerše, šírená žiadnou formou, elektronickým, mechanickým, fotogra ckým či iným spôsobom bez predošlého súhlasu majiteľa copyrightu. / All rights reserved. No part of this book may be used, stored for later retrieval of distributed by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior consent of the copyright owner. 

 

www.nedbalka.sk

ISBN 978–80–89784–08–0