Ladislav Guderna, Koincidencia / The Coincidence

Galéria Nedbalka má vo svojej zbierke zastúpeného Ladislava Guderna kvalitnými dielami, ktoré umožňujú podať ucelený pohľad na jeho tvorbu od začiatku až do konca. Maľby pochádzajú z rokov 1946 – 1997 a vďaka systematickej zberateľskej činnosti Galérie Nedbalka je možné sledovať celý vývoj autorovej tvorby. Výstava a katalóg približujú divákom pohľad na tvorbu tohto vynikajúceho maliara a grafika, rodeného surrealistu, ktorý sa vyznačoval osobitým videním sveta.

Katalóg obsahuje texty s prierezom tvorbou autora, biografiou, bibliografiou, zoznamom výstav a zoznamom vystavených diel (72 strán).

Katalóg vychádza v slovenskom a anglickom jazyku.

03 guderna obrazok-k-textu

 

Koincidencia 

So zásadami surrealistického umenia sa Guderna zoznámil v štyridsiatych rokoch 20. storočia, keď študoval u Jána Mudrocha a dostal sa do úzkeho kontaktu s predstaviteľmi nadrealizmu. Už vtedy objavoval jazyk snov a podnecoval svoju predstavivosť k inému videniu sveta. V tomto tvorivom období však ešte zostával na poli poetického zobrazenia a zásady surrealistickej tvorby naplno rozvinul až v Kanade. 

 

Guderna tieto základné princípy surrealizmu rozvinul do osobitej podoby. Zmyselnosť a erotika sú v jeho dielach prítomné v rôznych podobách, raz len v náznaku, inokedy vo všetkých tvaroch a farbách. Čistá radosť z krásy a ľahkosti veľkých lietajúcich predmetov zdanlivo ignorujúcich fyzické zákonitosti evokuje svet odtrhnutý od pozemských ťažkostí. V Gudernovom svete vládne humor a irónia a často pracuje poetickou dramatizáciou.
Na obraze Koincidencia (1990) vidíme rovnomennú vládkyňu s vymyslenými, malými i veľkými príšerami, prízrakmi a bytosťami. Jej ríša je zdanlivo náhodným svetom v neistom priestore a čase, ale tvorí jednotu v rozmanitosti. Tento svet sa môže javiť ako smiešny, absurdný, plný irónie a humoru, ale ak rešpektujeme jeho bohatstvo, rôznorodosť a skryté zákonitosti, vo svojej podstate je dokonalý. Toto Gudernovo univerzum „je krásne ako náhodné stretnutie šijacieho stroja a dáždnika na operačnom stole“ (Comte de Lautréamont).

 

 


 

 

Názov knihy / Book title: Ladislav Guderna Koincidencia / The Coincidence
Texty / Text: Zsófia Kiss-Szemán
Jazyková korektúra / Proofreading: Janka Jurčeková
Preklad / Translation: Janka Jurčeková
Fotografie diel / Photographs of paintings: Peter Paško, Michal Paško, Ladislav Soos
Dokumentárne fotografie / Documentary photographs: archív Maríny a Martina Gudernovcov
Dizajn / Design: Zuzana Hricová, Calder design community
Typografia a úprava fotografii / Typo & Lito: Pavel Kordoš, Goodwind, s.r.o.
Vysádzané písmom / Type: Irma, Irma Text Standard, Typotheque
Vytlačené na papieri / Printed on paper: Arctic Volume White, by Arctic Paper
Tlač / Print: CORETA, s. r. o.
Vydavateľ / Published by: Galéria Nedbalka, 2016
1. slovenské vydanie / 1st Slovak edition

 

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka.

The book serves as a catalogue for the exhibition in Nedbalka Gallery.

 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť použitá, uchovávaná pre neskoršie rešerše, šírená žiadnou formou, elektronickým, mechanickým, fotografickým či iným spôsobom bez predošlého súhlasu majiteľa copyrightu.

All rights reserved. No part of this book may be used,stored for later retrieval of distributed by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior consent of the copyright owner.

 

BSK LOGO

 

Vydanie katalógu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
Catalogue was co-financed by the Bratislava Self-Governing Region
.

 

 

ISBN 978-80-89784-04-2