Kniha: Poézia kompozície obrazov Milana Laluhu

 

Prítomnosť diel slovenského moderného výtvarného umenia v stálej expozícii Galérie Nedbalka ponúka výbornú príležitosť venovať sa aj menej tradičnému, ale zato rovnako dôležitému pohľadu na dielo niektorého z autorov monograficky zastúpených v zbierkovom fonde galérie.

 

Výstava Milana Laluhu a sprievodný knižný projekt predstavuje práve takúto príležitosť. Jednoducho povedané, je príležitosťou priblížiť tak trocha nezvyčajne kresliarske a maliarske dielo výrazného predstaviteľa generácie narodenej okolo roku 1930. Našťastie, v zbierke Galérie Nedbalka sa nachádzajú obrazy, ktoré veľmi dobre reprezentujú celú tvorbu Milana Laluhu od raných diel až po obrazy z posledných rokov jeho tvorby. Práve ich reprezentatívna kvalita nám vnukla myšlienku venovať sa prioritne výtvarnej skladbe a umelcom preferovaným kompozičným princípom.

 

Keďže ide o výtvarné dielo inšpirované aj doslova prastarými zákonmi skrytej geometrie dlhého radu predkov pocézannovského vývinu moderného umenia, veríme, že voľba uhla pohľadu na poéziu kompozície obrazov Milana Laluhu má svoj význam.


 

laluha obrazok-k-textu

 

Názov knihy / Book title: Poézia kompozície obrazov Milana Laluhu / The Poetry of composition in paintings by Milan Laluha

Texty / Text: Juraj Mojžiš

Jazyková korektúra / Proofreading: Janka Jurčeková

Preklad / Translation: Janka Jurčeková

Fotografie diel / Photographs of paintings: Ladislav Soos, Michal Paško

Fotografie M. Laluhu / Photographs of M. Laluha: Martin Levinne

Dizajn / Design: Julo Nagy, Calder design community

Typografia a úprava fotografii / Typo & Lito: Pavel Kordoš, Goodwind, s.r.o.

Vysádzané písmom / Type: Clarendon Text Pro

Vytlačené na papieri / Printed on Paper: Arctic Volume White, by Arctic Paper

Tlač / Print: CORETA, s. r. o.

Vydavateľ / Published by: Galéria Nedbalka, 2015

1. slovenské vydanie / 1st Slovak edition

 

Publikácia slúži ako katalóg k výstave v Galérii Nedbalka.

The book serves as a catalogue for the exhibition in Nedbalka Gallery.

 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť použitá, uchovávaná pre neskoršie rešerše, šírená žiadnou formou, elektronickým, mechanickým, fotografickým či iným spôsobom bez predošlého súhlasu majiteľa copyrightu.

All rights reserved. No part of this book may be used,stored for later retrieval of distributed by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior consent of the copyright owner.

 

Vydanie katalógu finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Catalogue was co financed by the Bratislava Self-Governing Region.

 

ISBN 978-80-89784-03-5