Plán galérie

Priestory galérie sa nachádzajú 
na piatich podlažiach. Výstavný priestor na prízemí je určený
pre krátkodobé výstavy. Na prvom
až štvrtom poschodí sa nachádzajú diela stálej expozície. Každé poschodie je venované určitému obdobiu slovenského výtvarného umenia.

Prízemie Galérie Nedbalka
je vyhradené pre krátkodobé výstavy z tvorby významných autorov 20. a 21. storočia, tematické alebo autorské kolekcie z galerijnej zbierky, súbory diel žijúcich umelcov i umelcov
z histórie slovenského výtvarného umenia.

V rámci širšie chápaného súčasného umenia od druhej polovice 20. storočia prezentujeme v stálej expozícii aj diela významných osobností, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku — buď svojou tvorbou výrazne prispeli k jeho formovaniu, alebo významne dotvárali jeho obraz.

Pôsobenie Skupiny Mikuláša Galandu od roku 1957 významne formovalo slovenské výtvarné umenie. Táto neskorá moderna
si zachovala všetky charakteristické znaky moderny medzivojnového umenia, vrátane organizovaného vystúpenia s programovým vyhlásením a individuálneho tvorivého programu.

Slovenské výtvarné umenie
v medzivojnovom období
sa formovalo v podmienkach ustavičných zmien, preto najdôležitejšou otázkou v umení
bol protiklad medzi tradíciou
a modernou, latentne alebo explicitne prítomný v tvorbe jednotlivých umelcov.

Pohľad umelcov na meniaci sa
svet a pochopenie nových cieľov
a poslania umenia spôsobilo zásadné zmeny aj v jeho vývoji. Na prelome 19. a 20. storočia pôsobili na území Slovenska viaceré vynikajúce osobnosti,
ktoré spouvytvárali tvár výtvarného umenia.

Expozícia

Schodisko

Výťah

Recepcia
Šatňa

Expozícia

Schodisko

Výťah

Toalety
dámy

Toalety
páni

Kaviareň

Expozícia

Schodisko

Výťah

Toalety
hedikepovaní

Kancelárie

Expozícia

Schodisko

Výťah

Toalety
páni/dámy

Expozícia

Schodisko

Výťah