Aktuálna výstava: Robert Hromec, Inside a Time Capsule

Termín: 17.1 – 11.3.2018

Kurátor: GIACOMO MARCO VALERIO, Miláno 

 

 

Keď Robert Hromec v roku 2011 vymenil klasické plátno za hliník, hneď po prvých realizovaných dielach bolo jasné, že nejde len o experiment, ale zásadnú zmenu celkového spôsobu jeho výtvarného uvažovania. Prezentovaná kolekcia INSIDE A TIME CAPSULE (Vnútri časovej kapsuly) predstavuje najnovšie diela z rokov 2016 — 2017. Robert Hromec bol na slovenskej výtvarnej scéne vždy solitérom a od spomínaného roku 2011 sa jeho pozícia osamelého hľadača osobitého prejavu ešte zvýraznila.

 

Odborník na výtvarné umenie Ivan Jančár nachádza v Hromcových dielach viaceré výrazné myšlienkové aj výtvarné opozitá: chaos ←→ harmónia, počiatok ←→ koniec, abstraktná maľba ←→ realistické detaily ľudskej figúry, striedma čistá farebnosť rytého hliníka ←→ výrazná fa­rebnosť expresívnych ťahov štetca a mnohé ďalšie. Po­ukazujú na umelcovu snahu odpútať sa od akýchkoľ­vek pravidiel či mantinelov. Hoci Hromec často zobrazuje kruh, ktorý je uzavretý, jeho rotujúce línie na druhej strane nemávajú pevné konce a akoby prekračovali obrazovú plochu a išli vlastnou cestou niekam ďalej. Do neznáma.

 

Výstava Roberta Hromca prezentuje odvážne expresívne práce vytvorené náročnou kombinovanou technikou. Jej súčasťou je šesť veľkorozmerných obdĺžnikových malieb na obzvlášť veľkom hliníkovom plechu s roz­mermi 1 × 2 metre a osem malieb na hliníkovom plechu polovičnej veľkosti. K štyrom zo šiestich veľkorozmerných prác sú pripevnené sivé štvorcové plechy s obrazom rúk,  ktoré pôsobia, akoby sa vznášali nad povrchom obrazu. K povrchu viacerých štvorcových malieb je zasa pripevnený pevný hliníkový obdĺžnik. Práve tieto hliníkové obdĺž­niky boli inšpiráciou pre názov výstavy, keďže umelec si predstavoval svoje maľby ako akúsi časovú kapsulu odrážajúcu život v dnešnom svete, ktorá doručí nevy­hnutné informácie o našej súčasnej realite nasledujú­cim generáciám.

 

Vytvorením cyklu INSIDE A TIME CAPSULE umelec naznačuje, že žiť v našom čase znamená žiť bez istoty. V umení, rovnako ako v politike, starý poriadok zaniká a nový sa ešte neobjavil — momentálne žijeme v napätí a chaose. V tomto momente destabilizácie sa však jedincom, ich rukám a mysliam, otvára obrovská príležitosť oveľa slobodnejšie prebádať rôzne nové po­stupy a nájsť v nich krásu. 

 

O Robertovi Hromcovi:

 

Robert Hromec sa narodil v roku 1970 v Žiline. V roku 1998 získal titul MFA so zameraním na maľbu na Hunter College v New Yorku a v roku 1995 titul BA so zame­raním na grafiku na City College v New Yorku. Výtvarné umenie študoval aj na Pratt Institu­te. V akademickom roku 1997/1998 pôsobil na Hunter College ako asistent na katedre maľby. V rokoch 1992 — 1998 pracoval v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku. V roku 2002 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave a získal titul ArtD.

 

Počas osemročného pobytu v New Yorku experimento­val s rôznymi výtvarnými technikami, výsledkom čoho je jeho jedinečný štýl — grafické maľby (print‑painting). V jeho najnovších obrazoch na hliníkovom plechu hrá dôležitú úlohu optická ilúzia.

 

Od roku 1990 sa zúčastnil na vyše sedemdesiatich vý­stavách v USA, Kanade a Európe.  V decem­bri 2013 vyšla vo vydavateľstve Cantor Art Press v New Yorku kniha Robert Hromec: New Mixed‑Media Paintings on Aluminum Plate, ktorá je súčasťou knižníc najprestíž­nejších múzeí a galérií v USA.

 

V máji 2015 začal Robert Hromec spolupracovať s Area 35 Art Gallery v Miláne.

 

Žije a tvorí v Bratislave.